آزمون های موسسه علمی آینده سازان در فروردین ماه ۱۳۹۸

فروردین, ۱۳۹۸ بدون نظر آزمون های پيشرفت تحصيلى, آینده سازان, اخبار و رویدادها

برنامه آزمون های پیشرفت تحصیلی و کنکور آزمایشی در فروردین ماه ۱۳۹۸

موسسه علمی آینده سازان

 

استانجامع آمارمرحلهپایه تحصیلینوع آزمونتاریخ برگزاری
سیستان و بلوچستان۱۰,۳۹۳دومدوازدهمکنکورآزمایشی۹۸/۰۱/۲۸
کردستان۲۲,۶۶۱دومدهم و یازدهم،دوازدهمپیشرفت تحصیلی/ کنکور۹۸/۰۱/۲۶
کردستان۸,۴۰۳دومدهم و یازدهم،دوازدهمسنجش علمی۹۸/۰۱/۲۶
کرمان۲,۳۶۳دومدهم و یازدهم،دوازدهمپیشرفت تحصیلی۹۸/۰۱/۲۹
کرمان۲,۳۶۳دومدهم و یازدهم،دوازدهمپیشرفت تحصیلی۹۸/۰۱/۲۹
گلستان۲,۴۰۷دومدهم و یازدهم،دوازدهمپیشرفت تحصیلی۹۸/۰۱/۲۹
سیستان و بلوچستان۶۶,۳۶۷دومهفتم،هشتم،نهمپیشرفت تحصیلی۹۸/۰۱/۲۹
سیستان و بلوچستان۲۱,۹۶۹دومدهم و یازدهمپیشرفت تحصیلی۹۸/۰۱/۲۹

 

 

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *