آیا ممکن است به تعداد موجودات عالم، نظم دهنده وجود داشته باشد؟

مرداد, ۱۳۹۷ بدون نظر اخبار و رویدادها