اضطراب جدایی

اسفند, ۱۳۹۶ بدون نظر روانشناسی و یادگیری, مشاوره

منشا اضطراب جدایی کودک می تواند اضطراب خود مادر باشد. مادری که خودش مضطرب است و حمایت و مراقبت افراطی نسبت به کودک دارد، باعث می شود احساس امنیت کودک کاهش پیدا کند.
در واقع منشا اضطراب اغلب کودکان، مادرانی هستند که خودشان به کودک وابسته اند و بی اندازه حمایت می کنند.وقتی کودک وابسته بار بیاید، طبیعی است که اگر قرار باشد به مهد کودک برود ، این جدایی را نمی پذیرد.
۵سال اول رشدکودک بسیار مهم است زیرا کودک تجربه ها، باورها و تفکراتش را شکل می دهد. بنابراین اگر در این مدت احساس عدم اعتماد به مادر و ترس از دست دادن افراد مهم زندگی را تجربه نماید، بدیهی است که در آینده هم با مشکلات زیادی، از جمله: “اضطراب، چسبندگی و وابستگی افراطی به دیگران” روبه رو خواهد شد.

Tags