بسته محتوایی طرح لقمان “گلستان انجمن” در راستای اعتبار بخشی به نهاد خانواده و آشنا ساختن خانواده ها با نیاز های علمی و آموزشی فرزندان خود ویژه اولیای محترم اعضای قرارگاه شهری توسط موسسه علمی آینده سازان تهیه و ارسال گردید…

 

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *