دستمزدها چگونه تعیین می‌شود

آبان, ۱۳۹۶ بدون نظر درسی

در عرضه و تقاضا دو گروه مهم خانوارها و بنگاه ها می باشند (بنگاه ها منظور هر نهاد، شرکت و … که به تولید یا ارائه خدمات می پردازد) که رابطه زیر برای آنها برقرار است.

13910427_634781034991515514_11139

در این طرف قضیه هم عرضه و تقاضا وجود دارد ونیروی کار و دستمزد به یک قیمت تعادلی می رسند. یعنی هر چه دستمزد حرفه ی خاصی بیشتر شود، نیروی کار برای آن حرفه رو به افزایش است. و هرچه دستمزد برای کاری کاهش یابد، نیروی کار برای آن حرفه کم می شود. لذا دستمزد ناگزیرست در حدی بماند که با کاهش تقاضای آن حرفه روبرو نشود. از طرفی دیگر هرچه دستمزد ها بالاتر رود صاحبان بنگاه ها نیروی کمتری جذب می کنند. و هرچه دستمزدها پایین تر باشد صاحبان بنگاه ها نیروی بیشتری جذب می کنند.
البته در اقتصاد حقیقی این روابط به همین سادگی برقرار نیست و چون این علم از علوم انسانی است، سایر ابعاد انسان نیز در آن دخالت دارد. به عنوان مثال در تقاضای یک کالا توسط خانوارها نه فقط قیمت تاثیر دارد بلکه درآمد خانوارها، وجود کالاهای مشابه و قیمت آنها، سلیقه‌ی مصرف کننده، ترجیحات مصرف کننده و … تاثیرگزارند.
با توجه به نمودار فوق دلیل بیکاری افزایش دستمزدهاست که افزایش دستمزد ها خود به دلیل افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز است و در این حلقه همه چیز به همه چیز مرتبط است. علم اقتصاد این ارتباط ها را یافته و سیاست هایی که به رونق اقتصادی بیانجامد را ارائه می دهد.

Tags