زندگی کودکان

آذر, ۱۳۹۶ بدون نظر مشاوره

کودکی که با انتقاد زندگی کند، سرزنش کردن را می آموزد.

کودکی که با خصومت زندگی کند، جنگیدن را می آموزد

کودکی که با تمسخر زندگی کند، کمرویی را می آموزد

کودکی که با ترس زندگی کند، نگران بودن را می آموزد

کودکی که با خجالت زندگی کند، احساس گناه را می آموزد

کودکی که با مدارا زندگی کند، بیمار بودن را می آموزد

کودکی که با دلگرمی زندگی کند،مطمئن بودن را می آموزد

کودکی که با پذیرش زندگی کند،عشق ورزیدن را می آموزد

کودکی که با تایید زندگی کند، می آموزد که خود را دوست بدارد

کودکی که با شناخت زندگی کند، می آموزد که. هدف داشتن خوب است

کودکی که با صداقت زندگی کند، می آموزد حقیقت چیست

کودکی که با انصاف زندگی کند، عدالت را می آموزد

کودکی که با امنیت زندگی کند، می آموزد که به خود و اطرافیان خود ایمان داشته باشد

کودکی که با مهربانی زندگی کند، می آموزد که جهان مکان خوبی برای زندگی کردن،دوست داشتن و عشق ورزیدن است.

 

“کتاب روابط دموکراتیک و احترام متقابل/تالیف دکتر حمید علیزاده و حبیبه السادات  سجادی

Tags