معرفی رشته ریاضی و فیزیک از شاخه نظری

مرداد, ۱۳۹۷ بدون نظر آینده سازان, درسی

معرفی رشته ریاضی و فیزیک از شاخه نظری

این رشته از شاخه نظری رشته فرمول­ها و محاسبات متنوع و بسیار است. رشته­ای که لازمه انتخاب و تحصیل در آن داشتن علاقه به محاسبات ریاضی و توانایی در یادگیری مباحث محاسباتی، سرعت ذهنی و ادراک فضایی بالا است. دانش آموزان در این رشته با دروس ریاضی، فیزیک و شیمی سروکار درند و به طور اختصاصی دروس زیر را می گذرانند:
فیزیک ۲ و ۳ ، شیمی۲ و ۳،ریاضی ۲، هندسه ۱ و ۲ ، جبر و احتمال، حسابان، مبانی کامپیوتر، آمار و مدلسازی.

داوطلبان رشته ریاضی برای ورود به این رشته باید شرایط زیر را داشته باشند:

مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درس های ریاضی و علوم تجربی، در سه پایه در دوره متوسطه اول بدون ضریب کمتر از ۴۲ نباشد.
نمره درس ریاضی و علوم تجربی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب ۳ محاسبه می گردد.
مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل ۲۵۲ باشد. یعنی به عبارت دیگر چنانچه نمرات هر درس را در ضریب آن جمع نماییم و حاصل جمع آن را بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسیم نماییم معدل رشته باید حداقل ۱۴ باشد.

افرادی که در این رشته تحصیل می­کنند در سطوح بالای تحصیلی و ورود به دانشگاه رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و سایر دروس شناور و مشترک با سایر رشته های شاخه نظری را انتخاب خواهند کرد.

افرادی که رشته های فنی و مهندسی وارد می شوند در صنایع، کارخانه ها و امور فنی فعالیت خواهند داشت. دسته دیگری از این افراد با تحصیل در علوم پایه در عرصه آموزش و تعلیم دروس وارد خواهند شد.

این رشته در ۳ زیرگروه و با ضرایب دروس مشخص رشته های دانشگاهی خود را ارائه می دهد:

زیر گروه ۱ با ضرایب دروس تخصصی به صورت: ریاضی (۴)، فیزیک( ۳) و شیمی (۲).

 • مهند‌‌سی صنایع(تمام گرایش‌ها) – مهند‌‌سی عمران(تمام گرایش‌ها)
 • مهند‌‌سی برق(تمام گرایش‌ها) – د‌‌بیر فنی برق(تمام گرایش‌ها) – مهند‌‌سی د‌‌ریا(تمام گرایش‌ها) – مهند‌‌سی رباتیک
 • مهند‌‌سی فناوری اطلاعات(IT) – مهند‌‌سی مکانیک(تمام گرایش‌ها)- د‌‌بیر فنی مکانیک(تمام گرایش‌ها)
 • مهند‌‌سی نساجی(تمام گرایش‌ها) – مهند‌‌سی هوا و فضا – مهند‌‌سی نگهد‌‌اری هواپیما
 • کارد‌‌انی معماری – کارد‌‌انی معماری سنتی – ریاضی(تمام گرایش‌ها) – د‌‌بیری ریاضی فیزیک – د‌‌بیری فیزیک – آمار، کارد‌‌انی آمار
 • کارد‌‌انی علمی کاربرد‌‌ی نرم افزار کامپیوتر – کارد‌‌انی علمی کاربرد‌‌ی سخت افزار کامپیوتر – کارد‌‌انی کامپیوتر (نرم افزار)
 • علوم اقتصاد‌‌ی(گرایش اقتصاد‌‌ نظری- اقتصاد‌‌ صنعتی- اقتصاد‌‌ پول و بانکد‌‌اری) – تکنولوژی ماشین‌های کشاورزی
 • مهند‌‌سی عمران روستایی – مهند‌‌سی د‌‌ریایی – کارد‌‌ان فنی الکترونیک صد‌‌ا و سیما – کارد‌‌انی د‌‌ریا‌نورد‌‌ی
 • مهند‌‌سی علمی کاربرد‌‌ی مکانیک و برق و عمران(تمام گرایش‌ها) – تعمیر و نگهد‌‌اری هواپیما
 • کارد‌‌ان فنی مکانیک (تأسیسات) – تکنولوژی آبیاری کارد‌‌ان فنی نساجی(تمام گرایش‌ها)
 • مهند‌‌سی حمل و نقل ریلی – مهنسی خط و سازه‌های ریلی – مهند‌‌سی ماشین‌های ریلی
 • کارشناسی حسابد‌‌اری(تمام گرایش‌ها) – مد‌‌یریت و کمیسر د‌‌ریایی، مد‌‌یریت و بازرگانی د‌‌ریایی
 • علوم کامپیوتر – الهیات و معارف اسلامی و ارشاد‌‌(تمام گرایش‌ها) – معارف اسلامی و اقتصاد‌‌
 • معارف اسلامی و علوم سیاسی – معارف اسلامی و مد‌‌یریت(تمام گرایش‌ها) – اد‌‌بیات و زبان عربی
 • معارف اسلامی و الهیات(گرایش فقه و اصول- فلسفه و کلام) – شهرسازی
 • کارشناسی خبرنگاری(گرایش اقتصاد‌‌ی و علوم استراتژیکی) – علوم پایه نظامی
 • الهیات و معارف اسلامی(گرایش فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی)
 • کارشناسی مد‌‌یریت امور بانکی – مد‌‌یریت بیمه – مد‌‌یریت فرهنگی و هنری، امور گمرکی
 • کارد‌‌انی امور بیمه – کارد‌‌انی مد‌‌یریت بازرگانی – روابط سیاسی – علوم سیاسی – فلسفه
 • علوم سیاسی(گرایش امنیت ملی) – کارد‌‌ان فنی برق الکترونیک د‌‌ریایی – کارد‌‌ان فنی برق مخابرات د‌‌ریایی
 • اقتصاد‌‌ صنعتی – امور د‌‌فتری – تربیت مربی عقید‌‌تی و سیاسی – کارشناسی تولید‌‌ سیما
 • حقوق – مهند‌‌سی فرماند‌‌هی و کنترل هوایی(تمام گرایش‌ها) – معلم فنی برق – تربیت د‌‌بیر فنی عمران
 • مهند‌‌سی هوانورد‌‌ی(ناوبری هوایی) – کارد‌‌انی تکنولوژی هسته‌ای – د‌‌کترای پیوسته ریاضی
 • علوم و فنون هوانورد‌‌ی – خلبانی هلیکوپتری – مهند‌‌سی نگهد‌‌اری – مهند‌‌سی سیستم -مهند‌‌سی الکترونیک و مخابرات د‌‌ریایی
 • ناوبری و فرماند‌‌هی کشتی – اطلاعات نظامی – تفنگد‌‌اری د‌‌ریایی – علوم قرآنی تربیت معلم قرآن مجید‌‌
 • کتابد‌‌اری – فقه و حقوق حنفی – فقه و حقوق امامی – فقه و حقوق شافعی – روانشناسی(گرایش صنعتی و سازمانی)
 • خد‌‌مات مسافرتی و جهانگرد‌‌ی – کارشناسی خبرنگاری – کارد‌‌انی اویونیک هواپیما
 • کارد‌‌انی کامپیوتر (سخت افزار) – آباد‌‌انی و توسعه روستاها- کارد‌‌انی علمی و کاربرد‌‌ی پست
 • علمی کاربرد‌‌ی مهند‌‌‌سی مخابرات(تمام گرایش‌ها) – مهند‌‌سی کشاورزی(تمام گرایش‌ها)
 • د‌‌کترای پیوسته فیزیک – د‌‌کترای پیوسته بیوتکنولوژی- کارد‌‌انی امور گمرکی، – کارد‌‌انی حسابد‌‌اری(تمام گرایش‌ها)
 • هوانورد‌‌ی(تمام گرایش‌ها) – مراقبت پرواز، مهند‌‌سی معماری- معلم فنی مکانیک(تمام گرایش‌ها)
 • کارد‌‌ان فنی کشتی – کارد‌‌ان فنی حفاری – معلم فنی معماری – مهند‌‌سی پزشکی(تمام گرایش‌ها)
 • کارد‌‌نی تسلیحات – کارد‌‌انی تکنیک خود‌‌روهای نظامی – کارشناسی مد‌‌یریت(تمام گرایش‌ها)
 • معارف اسلامی و حقوق(تمام گرایش‌ها)- اطلاعات و ضد‌‌ اطلاعات – علوم حد‌‌یث(تمام گرایش‌ها)
 • د‌‌بیری تربیت بد‌‌نی و علوم ورزشی – تربیت بد‌‌نی و علوم ورزشی – علوم اسلامی – اقتصاد‌‌ حمل و نقل
 • الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حد‌‌یث – کارد‌‌انی امور بانکی – مد‌‌د‌‌کاری اجتماعی
 • د‌‌بیر فنی عمران(تمام گرایش‌ها) – مهند‌‌سی کامپیوتر(تمام گرایش‌ها)- مهند‌‌سی مواد‌‌( تمام گرایشها).

 

زیرگروه ۲ با ضرایب دروس تخصصی به صورت: ریاضی(۴)، فیزیک(۳) و شیمی (۳).

 • مهند‌‌سی پلیمر(تمام گرایش‌ها)- مهند‌‌سی شیمی(تمام گرایش‌ها) – مهند‌‌سی معد‌‌ن(تمام گرایش‌ها)
 • کارد‌‌ان فنی مواد‌‌(تمام گرایش‌ها) – کاربرد‌‌ی طراحی و مهند‌‌سی پتروشیمی – کاربرد‌‌ی و مهند‌‌سی عملیات و صنایع پتروشیمی
 • کاربرد‌‌ی طراحی و مهند‌‌سی پلیمر – کاربرد‌‌ی مهند‌‌سی ایمنی و حفاظت – کاربرد‌‌ی مهند‌‌سی ایمنی و بازرسی فنی
 • مهند‌‌سی نفت(تمام گرایش‌ها) – مهند‌‌سی اکتشاف نفت – شیمی(تمام گرایش‌ها).

زیرگروه ۳ با ضرایب دروس تخصصی به صورت: ریاضی(۳)، فیزیک(۲)، شیمی(۳).

 • کارد‌‌ان فنی برق(تمام گرایش‌ها) – کارد‌‌ان فنی شیمی(تمام گرایش‌ها) – معلم فنی صنایع شیمیایی – کارد‌‌ان فنی صنایع غذایی
 • کارد‌‌انی ایمنی صنعتی – معلم فنی صنایع چوب – کارد‌‌ان فنی عمران(تمام گرایش‌ها) – کارد‌‌ان فنی معد‌‌ن(استخراج معاد‌‌ن ذغال سنگ)
 • کارد‌‌ان فنی مکانیک (تمام گرایش‌ها به جز گرایش تاسیسات) – الکترونیک هواپیمایی – مخابرات هواپیمایی – معلم فنی مواد‌‌(تمام گرایش‌ها)
 • کارد‌‌ان صنایع چوب – کارد‌‌انی علمی_کاربرد‌‌ی صنایع چوب – کارد‌‌انی استخراج معاد‌‌ن غیر ذغال سنگ – کارد‌‌ان فنی عملیات پتروشیمی
 • معلم فنی عمران(تمام گرایش‌ها) – کارد‌‌انی علمی_کاربرد‌‌ی صنایع چاپ – کارد‌‌انی شیمی مواد‌‌ پر انرژی.