در ارزیابی سنجد از کودکان پیش دبستانی خواستیم که دایره را هرطور که دوست دارند کامل کنند، نقاشی های آنان را در این مطلب میبینید.

تصاویر

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *