نمونه سوالات پایه دهم

اردیبهشت, ۱۳۹۷ بدون نظر دانلود رایگان

ریاضی

تفکر

[  ]تفکر ۱.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۲۷۳۸K
[  ]تفکر ۲.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۲۳۲۵K
[  ]تفکر ۳.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۳۱.۳M
[  ]تفکر ۴.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۳۱.۰M
[  ]تفکر ۵.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۳۲۰۲K

 

فیزیک

[  ]فیزیک ۱.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۶۹۰۹K
[  ]فیزیک ۲.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۶۴۷۵K
[  ]فیزیک ۳.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۶۴۶۳K
[  ]فیزیک ۴.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۱۷۲۰K
[  ]فیزیک ۵.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۷۱.۴M
[  ]فیزیک ۶.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۷۴۱۱K
[  ]فیزیک ۷.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۸۱.۰M
[  ]فیزیک ۸.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۹۱۸۰K
[  ]فیزیک ۹.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۹۵۴۰K
[  ]فیزیک ۱۰.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۹۶۲۰K

 

ریاضی

[  ]ریاضی ۱.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۰۹۷۴۰K
[  ]ریاضی ۲.pdf۲۰۱۸-۰۵-۱۲ ۰۹:۲۲۱.۰M
[  ]ریاضی ۳.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۰۱.۰M
[  ]ریاضی ۴.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۰۶۹۴K
[  ]ریاضی ۵.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۰۶۲۰K
[  ]ریاضی ۶.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۰۵۲۳K
[  ]ریاضی ۷.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۱۹۵K
[  ]ریاضی ۸.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲۱.۱M
[  ]ریاضی ۹.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲۶۶۰K
[  ]ریاضی ۱۰.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲۳۶۲K
[  ]ریاضی ۱۱.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲۳۴۳K
[  ]ریاضی ۱۲.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲۳۷۷K
[  ]ریاضی ۱۳.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲۱.۱M
[  ]ریاضی ۱۴.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۳۵۴۷K
[  ]ریاضی ۱۵.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۳۹۹K
[  ]ریاضی ۱۶.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۳۳۱۶K
[  ]ریاضی ۱۷.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۳۵۲۹K
[  ]ریاضی ۱۸.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲۱۰۲K
[  ]ریاضی ۱۹.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲۳۱۱K
[  ]ریاضی ۲۰.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۳۴۲۱K

 

هندسه

[  ]هندسه ۱.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۶۸۳۰K
[  ]هندسه ۲.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۷۷۰۶K
[  ]هندسه ۳.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۷۹۵۳K
[  ]هندسه ۴.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۷۱.۲M
[  ]هندسه ۵.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۷۲۱۵K
[  ]هندسه ۶.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۸۱۳۰K 

 

شیمی

[  ]شیمی ۱.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۳۷۳۵K
[  ]شیمی ۲.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۳۱.۰M
[  ]شیمی ۳.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۴۱.۰M
[  ]شیمی ۴.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۴۴۷۸K
[  ]شیمی ۵.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۴۵۳۷K
[  ]شیمی ۶.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۵۶۴۷K
[  ]شیمی ۷.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۵۴۷۱K
[  ]شیمی ۸.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷۱۰۴K
[  ]شیمی ۹.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷۶۴۰K
[  ]شیمی ۱۰.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷۲۷۲K
[  ]شیمی ۱۱.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷۴۱۳K
[  ]شیمی ۱۲.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷۷۲۹K
[  ]شیمی ۱۳.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷۲۷۰K
[  ]شیمی ۱۴.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷۲۸۲K
[  ]شیمی ۱۵.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷۴۴۸K

 

عربی

[  ]عربی.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲۴۶۲K
[  ]عربی ۱.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۰۲۱.۰M
[  ]عربی ۲.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۰۲۱.۲M
[  ]عربی ۳.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۰۲۳۹۸K
[  ]عربی ۴.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۰۲۶۵۵K
[  ]عربی ۵.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲۵۷۰K
[  ]عربی ۶.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲۷۳۴K
[  ]عربی ۷.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲۵۸۶K
[  ]عربی ۸.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲۲۳۹K
[  ]عربی ۹.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲۸۱۰K
[  ](۷).pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲۸۹۴K

 

جغرافیا

[  ]جغرافی ۱.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۴۸۸۱۰K
[  ]جغرافی ۲.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۴۹۳۷۵K
[  ]جغرافی ۳.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۴۹۶۹۲K
[  ]جغرافی ۴.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۴۹۲۳۶K
[  ]جغرافی ۵.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۰۳۵۹K
[  ]جغرافی ۶.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۰۱۲۸K
[  ]جغرافی ۷.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۰۸۰K
[  ]جغرافی ۸.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۰۱۶۰K
[  ]جغرافی ۹.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۱۲۱۳K
[  ]جغرافی ۱۰.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۱۱۸۱K

 

تجربی

تفکر

[  ]تفکر ۱.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۲۷۳۸K
[  ]تفکر ۲.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۲۳۲۵K
[  ]تفکر ۳.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۳۱.۳M
[  ]تفکر ۴.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۳۱.۰M
[  ]تفکر ۵.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۳۲۰۲K

 

ریاضی

[  ]ریاضی ۱.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۰۹۷۴۰K
[  ]ریاضی ۲.pdf۲۰۱۸-۰۵-۱۲ ۰۹:۲۲۱.۰M
[  ]ریاضی ۳.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۰۱.۰M
[  ]ریاضی ۴.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۰۶۹۴K
[  ]ریاضی ۵.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۰۶۲۰K
[  ]ریاضی ۶.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۰۵۲۳K
[  ]ریاضی ۷.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۱۹۵K
[  ]ریاضی ۸.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲۱.۱M
[  ]ریاضی ۹.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲۶۶۰K
[  ]ریاضی ۱۰.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲۳۶۲K
[  ]ریاضی ۱۱.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲۳۴۳K
[  ]ریاضی ۱۲.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲۳۷۷K
[  ]ریاضی ۱۳.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲۱.۱M
[  ]ریاضی ۱۴.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۳۵۴۷K
[  ]ریاضی ۱۵.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۳۹۹K
[  ]ریاضی ۱۶.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۳۳۱۶K
[  ]ریاضی ۱۷.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۳۵۲۹K
[  ]ریاضی ۱۸.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲۱۰۲K
[  ]ریاضی ۱۹.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲۳۱۱K
[  ]ریاضی ۲۰.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۳۴۲۱K

 

شیمی

[  ]شیمی ۱.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۳۷۳۵K
[  ]شیمی ۲.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۳۱.۰M
[  ]شیمی ۳.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۴۱.۰M
[  ]شیمی ۴.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۴۴۷۸K
[  ]شیمی ۵.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۴۵۳۷K
[  ]شیمی ۶.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۵۶۴۷K
[  ]شیمی ۷.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۵۴۷۱K
[  ]شیمی ۸.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷۱۰۴K
[  ]شیمی ۹.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷۶۴۰K
[  ]شیمی ۱۰.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷۲۷۲K
[  ]شیمی ۱۱.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷۴۱۳K
[  ]شیمی ۱۲.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷۷۲۹K
[  ]شیمی ۱۳.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷۲۷۰K
[  ]شیمی ۱۴.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷۲۸۲K
[  ]شیمی ۱۵.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷۴۴۸K

 

عربی

[  ]عربی.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲۴۶۲K
[  ]عربی ۱.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۰۲۱.۰M
[  ]عربی ۲.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۰۲۱.۲M
[  ]عربی ۳.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۰۲۳۹۸K
[  ]عربی ۴.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۰۲۶۵۵K
[  ]عربی ۵.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲۵۷۰K
[  ]عربی ۶.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲۷۳۴K
[  ]عربی ۷.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲۵۸۶K
[  ]عربی ۸.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲۲۳۹K
[  ]عربی ۹.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲۸۱۰K
[  ](۷).pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲۸۹۴K

 

جغرافیا

[  ]جغرافی ۱.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۴۸۸۱۰K
[  ]جغرافی ۲.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۴۹۳۷۵K
[  ]جغرافی ۳.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۴۹۶۹۲K
[  ]جغرافی ۴.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۴۹۲۳۶K
[  ]جغرافی ۵.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۰۳۵۹K
[  ]جغرافی ۶.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۰۱۲۸K
[  ]جغرافی ۷.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۰۸۰K
[  ]جغرافی ۸.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۰۱۶۰K
[  ]جغرافی ۹.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۱۲۱۳K
[  ]جغرافی ۱۰.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۱۱۸۱K

 

زیست

[  ]زیست ۱.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۰۰۵۱۱K
[  ]زیست ۲.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۰۰۱۹۲K
[  ]زیست ۳.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۰۱۱.۱M
[  ]زیست ۴.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۰۱۷۸۶K
[  ]زیست ۵.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۰۱۷۸۶K
[  ]زیست ۶.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۰۱۴۲۰K
[  ]زیست ۷.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۰۲۲۶K
[  ]زیست ۸.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۹۱.۱M
[  ]زیست ۹.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۹۴۸۶K
[  ]زیست ۱۰.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۹۳۰۴K
[  ]زیست ۱۱.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۹۶۷K
[  ]زیست ۱۲.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۹۸۹۳K
[  ]زیست ۱۳.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۹۴۵۴K
[  ]زیست ۱۴.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۹۳۵۷K
[  ]زیست ۱۵.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۰۳۰۱K

 

فیزیک

[  ]فیزیک ۱.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۵۶۹۹K
[  ]فیزیک ۲.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۵۵۹۵K
[  ]فیزیک ۳.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۶۴۲۶K
[  ]فیزیک ۴.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۹۶۳۴K
[  ]فیزیک ۵.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۶۱.۴M
[  ]فیزیک ۶.pdf۲۰۱۸-۰۴-۰۵ ۱۰:۵۶۱۵۷K
[  ]فیزیک ۷.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۷۱۵۷K
[  ]فیزیک ۸.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۸۴۱۱K
[  ]فیزیک ۹.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۸۸۶۴K
[  ]فیزیک ۱۰.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۸۱.۰M

 

انسانی

اقتصاد

[  ]اقتصاد ۱.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۱۴۸۶۶K
[  ]اقتصاد ۲.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۱۴۸۴K
[  ]اقتصاد ۳.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۱۴۷۰۸K
[  ]اقتصاد ۴.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۱۴۱.۲M 

 

تاریخ

[  ]تاریخ ۱.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۹ ۱۴:۱۲۹۵۱K
[  ]تاریخ ۲.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۹ ۱۴:۱۲۱۲۳K
[  ]تاریخ ۳.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۹ ۱۴:۱۳۱.۲M
[  ]تاریخ ۴.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۹ ۱۴:۱۳۷۵K
[  ]تاریخ ۵.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۹ ۱۴:۱۳۲۳۹K

 

جامعه شناسی

[  ]جامعه ۱.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۲۱۸۹۸K
[  ]جامعه ۲.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۲۱۹۰K
[  ]جامعه ۳.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۲۱۹۱K

 

جغرافیا

[  ]جغرافیا ۱.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۹ ۱۴:۱۴۸۲۱K
[  ]جغرافیا ۲.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۹ ۱۴:۱۴۲۵۹K
[  ]جغرافیا ۳.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۹ ۱۴:۱۴۱۶۲K

 

ریاضی

[  ]ریاضی ۱.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۲۰۱.۰M
[  ]ریاضی ۲.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۲۰۵۰۲K
[  ]ریاضی ۳.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۲۰۴۸۳K
[  ]ریاضی ۴.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۲۰۳۷۶K

 

عربی

[  ]عربی ۱.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۲۲۱.۰M
[  ]عربی ۲.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۲۲۲۸۷K
[  ]عربی ۳.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۲۲۲۹۵K

 

علوم و فنون

[  ]علوم و فنون..>۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۱۷۸۲۴K
[  ]علوم و فنون..>۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۱۷۲.۱M
[  ]علوم و فنون..>۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۱۸۱۸۲K

 

منطق

[  ]منطق ۱.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۱۵۸۵۰K
[  ]منطق ۲.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۱۵۳۰۸K
[  ]منطق ۳.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۱۵۲۱۸K

 

مشترک

 

دینی

[  ]دینی ۱.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۲۱۴۰K
[  ]دینی ۲.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۳۲۳۸K
[  ]دینی ۳.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۳۷۰۲K
[  ]دینی ۴.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۳۵۶۸K
[  ]دینی ۵.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۳۱.۰M
[  ]دینی ۶.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۴۴۲۲K
[  ]دینی ۷.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۴۵۲۸K
[  ]دینی ۸.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۴۵۳۹K
[  ]دینی ۹.pdf۲۰۱۸-۰۵-۱۲ ۰۸:۲۵۸۱۷K
[  ]دینی ۱۰.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۴۴۴۱K
[  ]دینی ۱۱.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۴۸۶۰K
[  ]دینی ۱۲.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۴۲۷۸K
[  ]دینی ۱۳.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۳۵۱۶K
[  ]دینی ۱۴.pdf۲۰۱۸-۰۵-۱۱ ۰۸:۲۹۶۰۵K
[  ]دینی ۱۵.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۴۲۲۱K
[  ]دینی ۱۶.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۴۳۳۷K

 

زبان

[  ]زبان ۱.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۹۳۶۵K
[  ]زبان ۲.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۰۳۶۲K
[  ]زبان ۳.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۰۱.۰M
[  ]زبان ۴.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۰۸۰۰K
[  ]زبان ۵.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۰۵۳۳K
[  ]زبان ۶.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۰۸۹K
[  ]زبان ۷.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۱۶۹۴K
[  ]زبان ۸.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۱۴۴۵K
[  ]زبان ۹.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۱۹۶۴K
[  ]زبان ۱۰.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۳۴۰۷K
[  ]زبان ۱۱.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۳۴۱۲K
[  ]زبان ۱۲.pdf۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۳۳۳۸K

 

فارسی

[  ]فارسی ۱.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۴۹۳۲۶K
[  ]فارسی ۲.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۴۵۶۰۷K
[  ]فارسی ۳.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۴۰۴۰۰K
[  ]فارسی ۴.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۴۹۳۷۳K
[  ]فارسی ۵.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۴۵۲۴۳K
[  ]فارسی ۶.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۵۰۶۳K
[  ]فارسی ۷.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۴۶۸۹۰K
[  ]فارسی ۸.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۵۲۹۵K
[  ]فارسی ۹.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۵۰۱۱۳K
[  ]فارسی ۱۰.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۴۶۵۲۷K 

 

نگارش

[  ]نگارش دهم ۱.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۳۸۵۳۳K
[  ]نگارش دهم ۲.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۳۹۲۲۳K
[  ]نگارش دهم ۳.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۳۹۲۸۹K
[  ]نگارش ۴.pdf۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۳۶۹۱۵K
Tags

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *