نمونه سوالات پایه دهم

اردیبهشت, ۱۳۹۷ بدون نظر دانلود رایگان

ریاضی

تفکر

[  ] تفکر ۱.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۲ ۷۳۸K
[  ] تفکر ۲.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۲ ۳۲۵K
[  ] تفکر ۳.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۳ ۱.۳M
[  ] تفکر ۴.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۳ ۱.۰M
[  ] تفکر ۵.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۳ ۲۰۲K

 

فیزیک

[  ] فیزیک ۱.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۶ ۹۰۹K
[  ] فیزیک ۲.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۶ ۴۷۵K
[  ] فیزیک ۳.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۶ ۴۶۳K
[  ] فیزیک ۴.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۱ ۷۲۰K
[  ] فیزیک ۵.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۷ ۱.۴M
[  ] فیزیک ۶.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۷ ۴۱۱K
[  ] فیزیک ۷.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۸ ۱.۰M
[  ] فیزیک ۸.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۹ ۱۸۰K
[  ] فیزیک ۹.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۹ ۵۴۰K
[  ] فیزیک ۱۰.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۹ ۶۲۰K

 

ریاضی

[  ] ریاضی ۱.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۰۹ ۷۴۰K
[  ] ریاضی ۲.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۱۲ ۰۹:۲۲ ۱.۰M
[  ] ریاضی ۳.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۰ ۱.۰M
[  ] ریاضی ۴.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۰ ۶۹۴K
[  ] ریاضی ۵.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۰ ۶۲۰K
[  ] ریاضی ۶.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۰ ۵۲۳K
[  ] ریاضی ۷.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۱ ۹۵K
[  ] ریاضی ۸.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲ ۱.۱M
[  ] ریاضی ۹.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲ ۶۶۰K
[  ] ریاضی ۱۰.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲ ۳۶۲K
[  ] ریاضی ۱۱.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲ ۳۴۳K
[  ] ریاضی ۱۲.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲ ۳۷۷K
[  ] ریاضی ۱۳.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲ ۱.۱M
[  ] ریاضی ۱۴.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۳ ۵۴۷K
[  ] ریاضی ۱۵.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۳ ۹۹K
[  ] ریاضی ۱۶.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۳ ۳۱۶K
[  ] ریاضی ۱۷.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۳ ۵۲۹K
[  ] ریاضی ۱۸.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲ ۱۰۲K
[  ] ریاضی ۱۹.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲ ۳۱۱K
[  ] ریاضی ۲۰.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۳ ۴۲۱K

 

هندسه

[  ] هندسه ۱.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۶ ۸۳۰K
[  ] هندسه ۲.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۷ ۷۰۶K
[  ] هندسه ۳.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۷ ۹۵۳K
[  ] هندسه ۴.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۷ ۱.۲M
[  ] هندسه ۵.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۷ ۲۱۵K
[  ] هندسه ۶.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۸ ۱۳۰K  

 

شیمی

[  ] شیمی ۱.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۳ ۷۳۵K
[  ] شیمی ۲.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۳ ۱.۰M
[  ] شیمی ۳.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۴ ۱.۰M
[  ] شیمی ۴.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۴ ۴۷۸K
[  ] شیمی ۵.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۴ ۵۳۷K
[  ] شیمی ۶.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۵ ۶۴۷K
[  ] شیمی ۷.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۵ ۴۷۱K
[  ] شیمی ۸.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷ ۱۰۴K
[  ] شیمی ۹.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷ ۶۴۰K
[  ] شیمی ۱۰.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷ ۲۷۲K
[  ] شیمی ۱۱.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷ ۴۱۳K
[  ] شیمی ۱۲.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷ ۷۲۹K
[  ] شیمی ۱۳.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷ ۲۷۰K
[  ] شیمی ۱۴.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷ ۲۸۲K
[  ] شیمی ۱۵.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷ ۴۴۸K

 

عربی

[  ] عربی.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲ ۴۶۲K
[  ] عربی ۱.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۰۲ ۱.۰M
[  ] عربی ۲.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۰۲ ۱.۲M
[  ] عربی ۳.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۰۲ ۳۹۸K
[  ] عربی ۴.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۰۲ ۶۵۵K
[  ] عربی ۵.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲ ۵۷۰K
[  ] عربی ۶.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲ ۷۳۴K
[  ] عربی ۷.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲ ۵۸۶K
[  ] عربی ۸.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲ ۲۳۹K
[  ] عربی ۹.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲ ۸۱۰K
[  ] (۷).pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲ ۸۹۴K

 

جغرافیا

[  ] جغرافی ۱.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۴۸ ۸۱۰K
[  ] جغرافی ۲.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۴۹ ۳۷۵K
[  ] جغرافی ۳.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۴۹ ۶۹۲K
[  ] جغرافی ۴.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۴۹ ۲۳۶K
[  ] جغرافی ۵.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۰ ۳۵۹K
[  ] جغرافی ۶.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۰ ۱۲۸K
[  ] جغرافی ۷.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۰ ۸۰K
[  ] جغرافی ۸.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۰ ۱۶۰K
[  ] جغرافی ۹.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۱ ۲۱۳K
[  ] جغرافی ۱۰.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۱ ۱۸۱K

 

تجربی

تفکر

[  ] تفکر ۱.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۲ ۷۳۸K
[  ] تفکر ۲.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۲ ۳۲۵K
[  ] تفکر ۳.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۳ ۱.۳M
[  ] تفکر ۴.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۳ ۱.۰M
[  ] تفکر ۵.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۳ ۲۰۲K

 

ریاضی

[  ] ریاضی ۱.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۰۹ ۷۴۰K
[  ] ریاضی ۲.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۱۲ ۰۹:۲۲ ۱.۰M
[  ] ریاضی ۳.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۰ ۱.۰M
[  ] ریاضی ۴.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۰ ۶۹۴K
[  ] ریاضی ۵.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۰ ۶۲۰K
[  ] ریاضی ۶.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۰ ۵۲۳K
[  ] ریاضی ۷.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۱۱ ۹۵K
[  ] ریاضی ۸.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲ ۱.۱M
[  ] ریاضی ۹.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲ ۶۶۰K
[  ] ریاضی ۱۰.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲ ۳۶۲K
[  ] ریاضی ۱۱.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲ ۳۴۳K
[  ] ریاضی ۱۲.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲ ۳۷۷K
[  ] ریاضی ۱۳.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲ ۱.۱M
[  ] ریاضی ۱۴.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۳ ۵۴۷K
[  ] ریاضی ۱۵.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۳ ۹۹K
[  ] ریاضی ۱۶.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۳ ۳۱۶K
[  ] ریاضی ۱۷.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۳ ۵۲۹K
[  ] ریاضی ۱۸.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲ ۱۰۲K
[  ] ریاضی ۱۹.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۲ ۳۱۱K
[  ] ریاضی ۲۰.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۳ ۴۲۱K

 

شیمی

[  ] شیمی ۱.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۳ ۷۳۵K
[  ] شیمی ۲.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۳ ۱.۰M
[  ] شیمی ۳.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۴ ۱.۰M
[  ] شیمی ۴.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۴ ۴۷۸K
[  ] شیمی ۵.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۴ ۵۳۷K
[  ] شیمی ۶.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۵ ۶۴۷K
[  ] شیمی ۷.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۵ ۴۷۱K
[  ] شیمی ۸.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷ ۱۰۴K
[  ] شیمی ۹.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷ ۶۴۰K
[  ] شیمی ۱۰.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷ ۲۷۲K
[  ] شیمی ۱۱.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷ ۴۱۳K
[  ] شیمی ۱۲.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷ ۷۲۹K
[  ] شیمی ۱۳.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷ ۲۷۰K
[  ] شیمی ۱۴.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷ ۲۸۲K
[  ] شیمی ۱۵.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۷ ۴۴۸K

 

عربی

[  ] عربی.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲ ۴۶۲K
[  ] عربی ۱.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۰۲ ۱.۰M
[  ] عربی ۲.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۰۲ ۱.۲M
[  ] عربی ۳.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۰۲ ۳۹۸K
[  ] عربی ۴.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۰۲ ۶۵۵K
[  ] عربی ۵.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲ ۵۷۰K
[  ] عربی ۶.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲ ۷۳۴K
[  ] عربی ۷.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲ ۵۸۶K
[  ] عربی ۸.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲ ۲۳۹K
[  ] عربی ۹.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲ ۸۱۰K
[  ] (۷).pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۲ ۸۹۴K

 

جغرافیا

[  ] جغرافی ۱.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۴۸ ۸۱۰K
[  ] جغرافی ۲.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۴۹ ۳۷۵K
[  ] جغرافی ۳.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۴۹ ۶۹۲K
[  ] جغرافی ۴.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۴۹ ۲۳۶K
[  ] جغرافی ۵.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۰ ۳۵۹K
[  ] جغرافی ۶.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۰ ۱۲۸K
[  ] جغرافی ۷.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۰ ۸۰K
[  ] جغرافی ۸.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۰ ۱۶۰K
[  ] جغرافی ۹.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۱ ۲۱۳K
[  ] جغرافی ۱۰.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۱ ۱۸۱K

 

زیست

[  ] زیست ۱.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۰۰ ۵۱۱K
[  ] زیست ۲.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۰۰ ۱۹۲K
[  ] زیست ۳.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۰۱ ۱.۱M
[  ] زیست ۴.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۰۱ ۷۸۶K
[  ] زیست ۵.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۰۱ ۷۸۶K
[  ] زیست ۶.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۰۱ ۴۲۰K
[  ] زیست ۷.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۰ ۲۲۶K
[  ] زیست ۸.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۹ ۱.۱M
[  ] زیست ۹.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۹ ۴۸۶K
[  ] زیست ۱۰.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۹ ۳۰۴K
[  ] زیست ۱۱.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۹ ۶۷K
[  ] زیست ۱۲.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۹ ۸۹۳K
[  ] زیست ۱۳.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۹ ۴۵۴K
[  ] زیست ۱۴.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۵۹ ۳۵۷K
[  ] زیست ۱۵.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۰ ۳۰۱K

 

فیزیک

[  ] فیزیک ۱.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۵ ۶۹۹K
[  ] فیزیک ۲.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۵ ۵۹۵K
[  ] فیزیک ۳.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۶ ۴۲۶K
[  ] فیزیک ۴.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۹ ۶۳۴K
[  ] فیزیک ۵.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۶ ۱.۴M
[  ] فیزیک ۶.pdf ۲۰۱۸-۰۴-۰۵ ۱۰:۵۶ ۱۵۷K
[  ] فیزیک ۷.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۷ ۱۵۷K
[  ] فیزیک ۸.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۸ ۴۱۱K
[  ] فیزیک ۹.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۸ ۸۶۴K
[  ] فیزیک ۱۰.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۵۸ ۱.۰M

 

انسانی

اقتصاد

[  ] اقتصاد ۱.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۱۴ ۸۶۶K
[  ] اقتصاد ۲.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۱۴ ۸۴K
[  ] اقتصاد ۳.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۱۴ ۷۰۸K
[  ] اقتصاد ۴.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۱۴ ۱.۲M  

 

تاریخ

[  ] تاریخ ۱.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۹ ۱۴:۱۲ ۹۵۱K
[  ] تاریخ ۲.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۹ ۱۴:۱۲ ۱۲۳K
[  ] تاریخ ۳.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۹ ۱۴:۱۳ ۱.۲M
[  ] تاریخ ۴.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۹ ۱۴:۱۳ ۷۵K
[  ] تاریخ ۵.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۹ ۱۴:۱۳ ۲۳۹K

 

جامعه شناسی

[  ] جامعه ۱.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۲۱ ۸۹۸K
[  ] جامعه ۲.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۲۱ ۹۰K
[  ] جامعه ۳.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۲۱ ۹۱K

 

جغرافیا

[  ] جغرافیا ۱.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۹ ۱۴:۱۴ ۸۲۱K
[  ] جغرافیا ۲.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۹ ۱۴:۱۴ ۲۵۹K
[  ] جغرافیا ۳.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۹ ۱۴:۱۴ ۱۶۲K

 

ریاضی

[  ] ریاضی ۱.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۲۰ ۱.۰M
[  ] ریاضی ۲.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۲۰ ۵۰۲K
[  ] ریاضی ۳.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۲۰ ۴۸۳K
[  ] ریاضی ۴.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۲۰ ۳۷۶K

 

عربی

[  ] عربی ۱.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۲۲ ۱.۰M
[  ] عربی ۲.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۲۲ ۲۸۷K
[  ] عربی ۳.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۲۲ ۲۹۵K

 

علوم و فنون

[  ] علوم و فنون..> ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۱۷ ۸۲۴K
[  ] علوم و فنون..> ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۱۷ ۲.۱M
[  ] علوم و فنون..> ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۱۸ ۱۸۲K

 

منطق

[  ] منطق ۱.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۱۵ ۸۵۰K
[  ] منطق ۲.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۱۵ ۳۰۸K
[  ] منطق ۳.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۳:۱۵ ۲۱۸K

 

مشترک

 

دینی

[  ] دینی ۱.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۲ ۱۴۰K
[  ] دینی ۲.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۳ ۲۳۸K
[  ] دینی ۳.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۳ ۷۰۲K
[  ] دینی ۴.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۳ ۵۶۸K
[  ] دینی ۵.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۳ ۱.۰M
[  ] دینی ۶.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۴ ۴۲۲K
[  ] دینی ۷.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۴ ۵۲۸K
[  ] دینی ۸.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۴ ۵۳۹K
[  ] دینی ۹.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۱۲ ۰۸:۲۵ ۸۱۷K
[  ] دینی ۱۰.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۴ ۴۴۱K
[  ] دینی ۱۱.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۴ ۸۶۰K
[  ] دینی ۱۲.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۴ ۲۷۸K
[  ] دینی ۱۳.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۳ ۵۱۶K
[  ] دینی ۱۴.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۱۱ ۰۸:۲۹ ۶۰۵K
[  ] دینی ۱۵.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۴ ۲۲۱K
[  ] دینی ۱۶.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۴ ۳۳۷K

 

زبان

[  ] زبان ۱.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۲۹ ۳۶۵K
[  ] زبان ۲.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۰ ۳۶۲K
[  ] زبان ۳.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۰ ۱.۰M
[  ] زبان ۴.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۰ ۸۰۰K
[  ] زبان ۵.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۰ ۵۳۳K
[  ] زبان ۶.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۰ ۸۹K
[  ] زبان ۷.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۱ ۶۹۴K
[  ] زبان ۸.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۱ ۴۴۵K
[  ] زبان ۹.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۲:۳۱ ۹۶۴K
[  ] زبان ۱۰.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۳ ۴۰۷K
[  ] زبان ۱۱.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۳ ۴۱۲K
[  ] زبان ۱۲.pdf ۲۰۱۷-۰۴-۱۷ ۰۹:۰۳ ۳۳۸K

 

فارسی

[  ] فارسی ۱.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۴۹ ۳۲۶K
[  ] فارسی ۲.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۴۵ ۶۰۷K
[  ] فارسی ۳.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۴۰ ۴۰۰K
[  ] فارسی ۴.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۴۹ ۳۷۳K
[  ] فارسی ۵.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۴۵ ۲۴۳K
[  ] فارسی ۶.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۵۰ ۶۳K
[  ] فارسی ۷.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۴۶ ۸۹۰K
[  ] فارسی ۸.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۵۲ ۹۵K
[  ] فارسی ۹.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۵۰ ۱۱۳K
[  ] فارسی ۱۰.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۴۶ ۵۲۷K  

 

نگارش

[  ] نگارش دهم ۱.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۳۸ ۵۳۳K
[  ] نگارش دهم ۲.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۳۹ ۲۲۳K
[  ] نگارش دهم ۳.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۳۹ ۲۸۹K
[  ] نگارش ۴.pdf ۲۰۱۸-۰۵-۰۱ ۱۱:۳۶ ۹۱۵K
Tags

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *