نمونه سوالات پایه هفتم، هشتم، نهم

اردیبهشت, ۱۳۹۷ بدون نظر اخبار و رویدادها

پایه هفتم

ریاضی

[ ] سوال تشریحی نمونه سوال ریاضی ۲.۰M

 

علوم

[ ] سوالات.pdf نمونه سوال علوم ۲.۵M
[ ] پاسخنامه.pdf پاسخنامه ۳۱۲K

 

فارسی

[ ] پاسخنامه.pdf پاسخنامه ۱۱۱K
[ ] سوالات.pdf نمونه سوالات فارسی ۲.۶M

پایه هشتم

ریاضی

[ ] سوال تشریحی نمونه سوال ریاضی ۲.۰M

 

علوم

[ ] سوالات .pdf نمونه سوال علوم ۲.۸M
[ ] پاسخنامه.pdf  پاسخنامه ۴۱۴K
فارسی
[ ] پاسخنامه.pdf پاسخنامه ۱۰۳K
[ ] سوالات.pdf نمونه سوال فارسی ۲.۸M

پایه نهم

ریاضی

[ ] سوال تشریحی نمونه سوال ریاضی ۱.۹M

 

علوم

[ ] پاسخنامه.pdf پاسخنامه ۳۴۴K
[ ] سوالات.pdf  نمونه سوال علوم ۲.۷M

 

فارسی

[ ] سوالات.pdf نمونه سوال فارسی ۲.۵M
[ ] پاسخنامه.pdf پاسخنامه ۱۰۷K