نمونه سوالات پیش دانشگاهی

اردیبهشت, ۱۳۹۷ بدون نظر دانلود رایگان

رشته معارف

ادبیات عرب
[ ] ادبیات عرب-..> نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰ ۱۵۳K
[ ] ادبیات عرب-..> نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰ ۱۷۵K
[ ] ادبیات عرب-..> نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰ ۱.۷M
[ ] ادبیات عرب-..> نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱ ۷۴K
[ ] ادبیات عرب-..> نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱ ۱۱۸K
[ ] ادبیات عرب-..> نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱ ۵۸K
[ ] ادبیات عرب-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲ ۱۳۱K
[ ] ادبیات عرب-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳ ۱۳۳K
[ ] ادبیات عرب-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴ ۱۲۷K
[ ] ادبیات عرب-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵ ۱۳۳K
[ ] ادبیات عرب-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۶ ۱۹۵K
اصول عقاید
[ ] اصول عقاید-..> نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰ ۱۴۹K
[ ] اصول عقاید-..> نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰ ۱۵۳K
[ ] اصول عقاید-..> نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰ ۱.۴M
[ ] اصول عقاید-..> نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱ ۹۸K
[ ] اصول عقاید-..> نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱ ۱۰۰K
[ ] اصول عقاید-..> نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱ ۱۰۰K
[ ] اصول عقاید-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲ ۹۹K
[ ] اصول عقاید-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳ ۱۱۶K
[ ] اصول عقاید-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴ ۱۵۸K
[ ] اصول و عقای..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵ ۲۷۲K
[ ] اصول و عقای..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۶ ۱۹۰K
اصول فقه
[ ] اصول فقه-۹۰-۱..> نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰ ۱۱۶K
[ ] اصول فقه-۹۰-۲..> نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰ ۹۱K
[ ] اصول فقه-۹۰.pdf نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰ ۱.۷M
[ ] اصول فقه-۹۱-۱..> نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱ ۱۴۳K
[ ] اصول فقه-۹۱-۲..> نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱ ۵۴۲K
[ ] اصول فقه-۹۱.pdf نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱ ۹۶K
[ ] اصول فقه-۹۲.pdf نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲ ۱۸۴K
[ ] اصول فقه-۹۳.pdf نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳ ۱۹۶K
[ ] اصول فقه-۹۴.pdf نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴ ۱۸۶K
[ ] اصول فقه-۹۵.pdf نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵ ۱۵۳K
[ ] اصول فقه-۹۶.pdf نمونه سوال سال تحصیلی ۹۶ ۱۹۷K

زبان فارسی
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰ ۲۴۰K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰ ۲۴۹K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰ ۲.۷M
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱ ۲۳۸K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱ ۲۴۳K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱ ۳۳۸K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲ ۳۲۲K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳ ۲۴۵K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴ ۳۱۶K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵ ۳.۹M
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۶ ۲۵۰K

 

رشته ریاضی

فیزیک
[ ] فیزیک-۹۰-۱.pdf نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰ ۲۶۱K
[ ] فیزیک-۹۰-۲.pdf نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰ ۲۷۰K
[ ] فیزیک-۹۰.pdf نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰ ۳.۰M
[ ] فیزیک-۹۱-۱.pdf نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱ ۱۶۸K
[ ] فیزیک-۹۱-۲.pdf نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱ ۱.۰M
[ ] فیزیک-۹۱.pdf نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱ ۱۰۶K
[ ] فیزیک-۹۲.pdf نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲ ۲۳۵K
[ ] فیزیک-۹۳.pdf نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳ ۲۵۰K
[ ] فیزیک-۹۴.pdf نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴ ۲۲۸K
[ ] فیزیک-۹۵.pdf نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵ ۲۲۹K
[ ] فیزیک-۹۶.pdf نمونه سوال سال تحصیلی ۹۶ ۲۱۸K
دیفرانسیل
[ ] دیفرانسیل-۹..> نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰ ۱.۶M
[ ] دیفرانسیل-۹..> نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰ ۱۴۷K
[ ] دیفرانسیل- ..> نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰ ۱۴۲K
[ ] دیفرانسیل-۹..> نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱ ۱۲۲K
[ ] دیفرانسیل-۹..> نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱ ۱۱۴K
[ ] دیفرانسیل-۹..> نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱ ۱۲۲K
[ ] دیفرانسیل-۹..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲ ۱۲۴K
[ ] دیفرانسیل-۹..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳ ۱۷۲K
[ ] دیفرانسیل-۹..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴ ۱۵۸K
[ ] دیفرانسیل-۹..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵ ۱۶۲K
[ ] دیفرانسیل-۹..>   نمونه سوال سال تحصیلی ۹۶ ۱۵۴K

 

دین و زندگی
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰ ۱۹۶K
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰ ۱۸۹K
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰ ۲.۰M
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱ ۱۴۸K
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱ ۱۵۳K
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱ ۱۲۱K
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲ ۱۶۴K
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳ ۱۷۲K
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴ ۱۷۳K
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵ ۱۷۹K
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۶ ۱۵۴K

 

زبان فارسی
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰ ۲۴۰K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰ ۲۴۹K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰ ۲.۷M
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱ ۲۳۸K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱ ۲۴۳K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱ ۳۳۸K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲ ۳۲۲K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳ ۲۴۵K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴ ۳۱۶K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵ ۳.۹M
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۶ ۲۵۰K

رشته تجربی

زیست شناسی
[ ] زیست شناسی-..> نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰ ۲۹۱K
[ ] زیست شناسی-..> نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰ ۲۹۴K
[ ] زیست شناسی-..> نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰ ۳.۱M
[ ] زیست شناسی-..> نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱ ۲۵۵K
[ ] زیست شناسی-..> نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱ ۲۱۴K
[ ] زیست شناسی-..> نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱ ۳۰۰K
[ ] زیست شناسی-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲ ۲۹۳K
[ ] زیست شناسی-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳ ۳۲۳K
[ ] زیست شناسی-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴ ۲۹۳K
[ ] زیست شناسی-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵ ۳۱۴K
[ ] زیست-۹۶.pdf نمونه سوال سال تحصیلی ۹۶ ۲۷۸K

 

فیزیک
[ ] فیزیک-۹۰-۱.pdf نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰ ۳۴۸K
[ ] فیزیک-۹۰-۲.pdf نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰ ۲۵۸K
[ ] فیزیک-۹۰.pdf نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰ ۲.۹M
[ ] فیزیک-۹۱-۱.pdf نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱ ۱۷۰K
[ ] فیزیک-۹۱-۲.pdf نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱ ۹۴۱K
[ ] فیزیک-۹۱.pdf نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱ ۱۲۱K
[ ] فیزیک-۹۲.pdf نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲ ۲۰۶K
[ ] فیزیک-۹۳.pdf نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳ ۲۲۹K
[ ] فیزیک-۹۴.pdf نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴ ۲۱۳K
[ ] فیزیک-۹۵.pdf نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵ ۲۹۶K
[ ] فیزیک-۹۶.pdf نمونه سوال سال تحصیلی ۹۶ ۲۰۱K

 

زبان فارسی

[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰ ۲۴۰K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰ ۲۴۹K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰ ۲.۷M
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱ ۲۳۸K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱ ۲۴۳K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱ ۳۳۸K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲ ۳۲۲K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳ ۲۴۵K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴ ۳۱۶K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵ ۳.۹M
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۶ ۲۵۰K

 

دین و زندگی
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰ ۱۹۶K
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰ ۱۸۹K
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰ ۲.۰M
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱ ۱۴۸K
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱ ۱۵۳K
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱ ۱۲۱K
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲ ۱۶۴K
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳ ۱۷۲K
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴ ۱۷۳K
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵ ۱۷۹K
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۶ ۱۵۴K

 

رشته انسانی

ادبیات فارسی
[ ] ادبیات فار�..> نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰ ۳۰۰K
[ ] ادبیات فار�..> نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰ ۲۳۸K
[ ] ادبیات فار�..> نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰ ۴.۵M
[ ] ادبیات فار�..> نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱ ۱۸۷K
[ ] ادبیات فار�..> نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱ ۱.۰M
[ ] ادبیات فار�..> نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱ ۱۹۱K
[ ] ادبیات فار�..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲ ۲۵۴K
[ ] ادبیات فار�..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳ ۲۷۳K
[ ] ادبیات فار�..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴ ۲۹۷K
[ ] ادبیات فار�..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵ ۲۴۳K
[ ] ادبیات فار�..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۶ ۱۹۵K

 

عربی
[ ] عربی-۹۰-۱.pdf نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰ ۱۹۰K
[ ] عربی-۹۰-۲.pdf نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰ ۱۹۲K
[ ] عربی-۹۰.pdf نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰ ۱.۸M
[ ] عربی-۹۱-۱.pdf نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱ ۱۵۰K
[ ] عربی-۹۱-۲.pdf نمونه سوال دول سال تحصیلی ۹۱ ۷۶۸K
[ ] عربی-۹۱.pdf نمونه سوال سول سال تحصیلی ۹۱ ۹۲K
[ ] عربی-۹۲.pdf نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲ ۱۹۴K
[ ] عربی-۹۳.pdf نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳ ۲۰۷K
[ ] عربی-۹۴.pdf نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴ ۲۰۶K
[ ] عربی-۹۵.pdf نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵ ۲۱۴K
[ ] عربی-۹۶.pdf نمونه سوال سال تحصیلی ۹۶ ۱۹۲K

 

دین و زندگی
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰ ۱۹۶K
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰ ۱۸۹K
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰ ۲.۰M
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱ ۱۴۸K
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱ ۱۵۳K
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱ ۱۲۱K
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲ ۱۶۴K
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳ ۱۷۲K
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴ ۱۷۳K
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵ ۱۷۹K
[ ] دین و زندگی..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۶ ۱۵۴K

 

 زبان فارسی
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰ ۲۴۰K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰ ۲۴۹K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰ ۲.۷M
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱ ۲۳۸K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱ ۲۴۳K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱ ۳۳۸K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲ ۳۲۲K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳ ۲۴۵K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴ ۳۱۶K
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵ ۳.۹M
[ ] زبان فارسی-..> نمونه سوال سال تحصیلی ۹۶ ۲۵۰K
Tags

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *