نمونه سوالات پیش دانشگاهی

اردیبهشت, ۱۳۹۷ بدون نظر دانلود رایگان

رشته معارف

ادبیات عرب
[ ]ادبیات عرب-..>نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰۱۵۳K
[ ]ادبیات عرب-..>نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰۱۷۵K
[ ]ادبیات عرب-..>نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰۱.۷M
[ ]ادبیات عرب-..>نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱۷۴K
[ ]ادبیات عرب-..>نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱۱۱۸K
[ ]ادبیات عرب-..>نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱۵۸K
[ ]ادبیات عرب-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲۱۳۱K
[ ]ادبیات عرب-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳۱۳۳K
[ ]ادبیات عرب-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴۱۲۷K
[ ]ادبیات عرب-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵۱۳۳K
[ ]ادبیات عرب-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۶۱۹۵K
اصول عقاید
[ ]اصول عقاید-..>نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰۱۴۹K
[ ]اصول عقاید-..>نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰۱۵۳K
[ ]اصول عقاید-..>نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰۱.۴M
[ ]اصول عقاید-..>نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱۹۸K
[ ]اصول عقاید-..>نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱۱۰۰K
[ ]اصول عقاید-..>نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱۱۰۰K
[ ]اصول عقاید-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲۹۹K
[ ]اصول عقاید-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳۱۱۶K
[ ]اصول عقاید-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴۱۵۸K
[ ]اصول و عقای..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵۲۷۲K
[ ]اصول و عقای..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۶۱۹۰K
اصول فقه
[ ]اصول فقه-۹۰-۱..>نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰۱۱۶K
[ ]اصول فقه-۹۰-۲..>نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰۹۱K
[ ]اصول فقه-۹۰.pdfنمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰۱.۷M
[ ]اصول فقه-۹۱-۱..>نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱۱۴۳K
[ ]اصول فقه-۹۱-۲..>نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱۵۴۲K
[ ]اصول فقه-۹۱.pdfنمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱۹۶K
[ ]اصول فقه-۹۲.pdfنمونه سوال سال تحصیلی ۹۲۱۸۴K
[ ]اصول فقه-۹۳.pdfنمونه سوال سال تحصیلی ۹۳۱۹۶K
[ ]اصول فقه-۹۴.pdfنمونه سوال سال تحصیلی ۹۴۱۸۶K
[ ]اصول فقه-۹۵.pdfنمونه سوال سال تحصیلی ۹۵۱۵۳K
[ ]اصول فقه-۹۶.pdfنمونه سوال سال تحصیلی ۹۶۱۹۷K

زبان فارسی
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰۲۴۰K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰۲۴۹K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰۲.۷M
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱۲۳۸K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱۲۴۳K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱۳۳۸K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲۳۲۲K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳۲۴۵K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴۳۱۶K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵۳.۹M
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۶۲۵۰K

 

رشته ریاضی

فیزیک
[ ]فیزیک-۹۰-۱.pdfنمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰۲۶۱K
[ ]فیزیک-۹۰-۲.pdfنمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰۲۷۰K
[ ]فیزیک-۹۰.pdfنمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰۳.۰M
[ ]فیزیک-۹۱-۱.pdfنمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱۱۶۸K
[ ]فیزیک-۹۱-۲.pdfنمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱۱.۰M
[ ]فیزیک-۹۱.pdfنمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱۱۰۶K
[ ]فیزیک-۹۲.pdfنمونه سوال سال تحصیلی ۹۲۲۳۵K
[ ]فیزیک-۹۳.pdfنمونه سوال سال تحصیلی ۹۳۲۵۰K
[ ]فیزیک-۹۴.pdfنمونه سوال سال تحصیلی ۹۴۲۲۸K
[ ]فیزیک-۹۵.pdfنمونه سوال سال تحصیلی ۹۵۲۲۹K
[ ]فیزیک-۹۶.pdfنمونه سوال سال تحصیلی ۹۶۲۱۸K
دیفرانسیل
[ ]دیفرانسیل-۹..>نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰۱.۶M
[ ]دیفرانسیل-۹..>نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰۱۴۷K
[ ]دیفرانسیل- ..>نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰۱۴۲K
[ ]دیفرانسیل-۹..>نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱۱۲۲K
[ ]دیفرانسیل-۹..>نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱۱۱۴K
[ ]دیفرانسیل-۹..>نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱۱۲۲K
[ ]دیفرانسیل-۹..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲۱۲۴K
[ ]دیفرانسیل-۹..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳۱۷۲K
[ ]دیفرانسیل-۹..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴۱۵۸K
[ ]دیفرانسیل-۹..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵۱۶۲K
[ ]دیفرانسیل-۹..>  نمونه سوال سال تحصیلی ۹۶۱۵۴K

 

دین و زندگی
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰۱۹۶K
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰۱۸۹K
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰۲.۰M
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱۱۴۸K
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱۱۵۳K
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱۱۲۱K
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲۱۶۴K
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳۱۷۲K
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴۱۷۳K
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵۱۷۹K
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۶۱۵۴K

 

زبان فارسی
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰۲۴۰K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰۲۴۹K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰۲.۷M
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱۲۳۸K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱۲۴۳K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱۳۳۸K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲۳۲۲K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳۲۴۵K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴۳۱۶K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵۳.۹M
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۶۲۵۰K

رشته تجربی

زیست شناسی
[ ]زیست شناسی-..>نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰۲۹۱K
[ ]زیست شناسی-..>نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰۲۹۴K
[ ]زیست شناسی-..>نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰۳.۱M
[ ]زیست شناسی-..>نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱۲۵۵K
[ ]زیست شناسی-..>نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱۲۱۴K
[ ]زیست شناسی-..>نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱۳۰۰K
[ ]زیست شناسی-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲۲۹۳K
[ ]زیست شناسی-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳۳۲۳K
[ ]زیست شناسی-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴۲۹۳K
[ ]زیست شناسی-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵۳۱۴K
[ ]زیست-۹۶.pdfنمونه سوال سال تحصیلی ۹۶۲۷۸K

 

فیزیک
[ ]فیزیک-۹۰-۱.pdfنمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰۳۴۸K
[ ]فیزیک-۹۰-۲.pdfنمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰۲۵۸K
[ ]فیزیک-۹۰.pdfنمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰۲.۹M
[ ]فیزیک-۹۱-۱.pdfنمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱۱۷۰K
[ ]فیزیک-۹۱-۲.pdfنمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱۹۴۱K
[ ]فیزیک-۹۱.pdfنمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱۱۲۱K
[ ]فیزیک-۹۲.pdfنمونه سوال سال تحصیلی ۹۲۲۰۶K
[ ]فیزیک-۹۳.pdfنمونه سوال سال تحصیلی ۹۳۲۲۹K
[ ]فیزیک-۹۴.pdfنمونه سوال سال تحصیلی ۹۴۲۱۳K
[ ]فیزیک-۹۵.pdfنمونه سوال سال تحصیلی ۹۵۲۹۶K
[ ]فیزیک-۹۶.pdfنمونه سوال سال تحصیلی ۹۶۲۰۱K

 

زبان فارسی

[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰۲۴۰K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰۲۴۹K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰۲.۷M
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱۲۳۸K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱۲۴۳K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱۳۳۸K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲۳۲۲K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳۲۴۵K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴۳۱۶K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵۳.۹M
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۶۲۵۰K

 

دین و زندگی
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰۱۹۶K
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰۱۸۹K
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰۲.۰M
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱۱۴۸K
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱۱۵۳K
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱۱۲۱K
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲۱۶۴K
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳۱۷۲K
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴۱۷۳K
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵۱۷۹K
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۶۱۵۴K

 

رشته انسانی

ادبیات فارسی
[ ]ادبیات فار�..>نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰۳۰۰K
[ ]ادبیات فار�..>نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰۲۳۸K
[ ]ادبیات فار�..>نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰۴.۵M
[ ]ادبیات فار�..>نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱۱۸۷K
[ ]ادبیات فار�..>نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱۱.۰M
[ ]ادبیات فار�..>نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱۱۹۱K
[ ]ادبیات فار�..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲۲۵۴K
[ ]ادبیات فار�..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳۲۷۳K
[ ]ادبیات فار�..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴۲۹۷K
[ ]ادبیات فار�..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵۲۴۳K
[ ]ادبیات فار�..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۶۱۹۵K

 

عربی
[ ]عربی-۹۰-۱.pdfنمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰۱۹۰K
[ ]عربی-۹۰-۲.pdfنمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰۱۹۲K
[ ]عربی-۹۰.pdfنمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰۱.۸M
[ ]عربی-۹۱-۱.pdfنمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱۱۵۰K
[ ]عربی-۹۱-۲.pdfنمونه سوال دول سال تحصیلی ۹۱۷۶۸K
[ ]عربی-۹۱.pdfنمونه سوال سول سال تحصیلی ۹۱۹۲K
[ ]عربی-۹۲.pdfنمونه سوال سال تحصیلی ۹۲۱۹۴K
[ ]عربی-۹۳.pdfنمونه سوال سال تحصیلی ۹۳۲۰۷K
[ ]عربی-۹۴.pdfنمونه سوال سال تحصیلی ۹۴۲۰۶K
[ ]عربی-۹۵.pdfنمونه سوال سال تحصیلی ۹۵۲۱۴K
[ ]عربی-۹۶.pdfنمونه سوال سال تحصیلی ۹۶۱۹۲K

 

دین و زندگی
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰۱۹۶K
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰۱۸۹K
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰۲.۰M
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱۱۴۸K
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱۱۵۳K
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱۱۲۱K
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲۱۶۴K
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳۱۷۲K
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴۱۷۳K
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵۱۷۹K
[ ]دین و زندگی..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۶۱۵۴K

 

 زبان فارسی
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۰۲۴۰K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۰۲۴۹K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۰۲.۷M
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال اول سال تحصیلی ۹۱۲۳۸K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال دوم سال تحصیلی ۹۱۲۴۳K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سوم سال تحصیلی ۹۱۳۳۸K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۲۳۲۲K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۳۲۴۵K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۴۳۱۶K
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۵۳.۹M
[ ]زبان فارسی-..>نمونه سوال سال تحصیلی ۹۶۲۵۰K
Tags

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *