PIRLS

برنامه ارزیابی سواد خواندن (PIRLS)مقطع دبستان سال تحصیلی۹۸-۱۳۹۷
شهریور, ۱۳۹۷ No Comments آزمون های پيشرفت تحصيلى, اخبار و رویدادها
  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🎓یادگیری برای زندگی بهتر با موسسه علمی آینده سازان https://ayandehsazan.org ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  
ادامه مطلب