آشنایی با تیم ما

مهدی کامیار مهدی کامیار مدیرعامل
مهدی کامیار مدیرعامل Email: mahdikamyar@ayandehsazan.org Full Profile
وحید بیکدلی وحید بیکدلی معاون اجرائی
وحید بیکدلی معاون اجرائی vahidbikdeli@ayandehsazan.org Full Profile
مصطفی عاشورلو مصطفی عاشورلو مدیر امور مالی
مصطفی عاشورلو مدیر امور مالی Email: mostafaashourlou@ayandehsazan.org Full Profile
علیرضا ظرافتی علیرضا ظرافتی مدیر آزمون
علیرضا ظرافتی مدیر آزمون Email: alirezazerafati@ayandehsazan.org Full Profile
محمد عمادی محمد عمادی مسول دفترمدیر عامل
محمد عمادی مسول دفترمدیر عامل داخلی: ۱۰۱
همراه: ۰۹۱۲۷۰۹۳۲۸۴
Full Profile
حسن اسلامی راد حسن اسلامی راد مدیر واحد نهضت سواد آموزی
حسن اسلامی راد مدیر واحد نهضت سواد آموزی Full Profile
خانم بخشایی خانم بخشایی کارشناس آزمون
خانم بخشایی کارشناس آزمون Full Profile