آشنایی با تیم ما

ارشاد استعدادی ارشاد استعدادی مدیرعامل
ارشاد استعدادی مدیرعامل Email: estedadi@ayandehsazan.org جزئیات پروفایل
حمیدرضا رمضانی حمیدرضا رمضانی مدیر توسعه بازار و امور نمایندگی
حمیدرضا رمضانی مدیر توسعه بازار و امور نمایندگی Email: ramezani@ayandehsazan.org
داخلی: 106
جزئیات پروفایل
سید علی موسوی سید علی موسوی مدیر علمی آموزشی
سید علی موسوی مدیر علمی آموزشی کارشناس ارشد سنجش و ارزشیابی
Email: R&D@Ayandehsazan.org
داخلی: 137
جزئیات پروفایل
حامد افشاری حامد افشاری مدیر اجرایی آزمون
حامد افشاری مدیر اجرایی آزمون Email: azmoon@ayandehsazan.org
داخلی: 114
جزئیات پروفایل
مجید مومنی مجید مومنی مدیر فناوری اطلاعات
مجید مومنی مدیر فناوری اطلاعات متولد آبان ماه 1371
برنامه نویس وب، اندروید، ios، ویندوز
داخلی: 120
Email: IT@AyandehSazan.org
جزئیات پروفایل
حمیدرضا خیامی حمیدرضا خیامی مدیر تحقیق و توسعه
حمیدرضا خیامی مدیر تحقیق و توسعه Email: khayami@ayandehsazan.org
داخلی: 131
جزئیات پروفایل
مصطفی عاشورلو مصطفی عاشورلو مدیر امور مالی
مصطفی عاشورلو مدیر امور مالی Email: m.ashourlo@ayandehsazan.org جزئیات پروفایل
وحید بیگدلی وحید بیگدلی مسول روابط عمومی
وحید بیگدلی مسول روابط عمومی Email: info@ayandehsazan.org
داخلی: 107
جزئیات پروفایل
علیرضا ظرافتی علیرضا ظرافتی کارشناس نمایندگی‌ها
علیرضا ظرافتی کارشناس نمایندگی‌ها Email: zerafati@ayandehsazan.org
داخلی: 131
جزئیات پروفایل
محمد عمادی محمد عمادی مسول دفترمدیر عامل
محمد عمادی مسول دفترمدیر عامل Email: daftar@ayandehsazan.org
داخلی: 101
همراه: 09127093284
جزئیات پروفایل
امیر حسین کشانی امیر حسین کشانی کارشناس فارغ التحصیلان
امیر حسین کشانی کارشناس فارغ التحصیلان Email: keshani@ayandehsazan.org
داخلی: 130
همراه: 09127093284
جزئیات پروفایل
خانم نائبی خانم نائبی مشاور تحصیلی خواهران
خانم نائبی مشاور تحصیلی خواهران Email: nayebi@ayandehsazan.org
داخلی: 109
جزئیات پروفایل